GOLDEN RETRIEVERY

Temat:
Podróże służbowe w kraju http://mojafirma.infor.pl/niezbednik/wskazniki/4A/1387,Podroze-sluzbowe-w-kraju-.html Okres obowiązywania - Od 1 stycznia 2007 r. Dieta - 23zł Ryczałt za nocleg - 34,50zł Ryczałt za dojazd - 4,60zł Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej...
Źródło: radzynpodlaski.fora.pl/a/a,23.htmlTemat: Podatkowe !
diet z tytułu podróży służbowych); Więc A chyba też
Źródło: drugagrupazsp.fora.pl/a/a,1819.html


Temat: I TY możesz zostać radnym
To jest tak: pułap okresla ustawa, a w ramach tego decyduje rada. cytuję zapis ustawy: 4. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 5. (skreślony) 6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z ... z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080). 7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców. 8. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 9. (skreślony) 10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych...
Źródło: nfoo.fora.pl/a/a,313.html


Temat: Uchwały Rady Powiatu
dnia 22 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, a także środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa dla Przewodniczącego Rady jeden z wiceprzewodniczących.” § 2 Wykonanie uchwały powierza się...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1794


Temat: Podróże slużbowe
Pracownicy na podróże służbowe dostaną wyższe diety O 30 proc. wzrośnie dieta oraz ryczałt za nocleg w czasie delegacji. Wyższe będą też diety przysługujące na służbową podróż zagraniczną. Za dobę podróży służbowej pracownik otrzyma 30 zł diety służbowej, czyli o 7 zł więcej niż obecnie. Ryczałt na nocleg w czasie delegacji wzrośnie z 34,50 do 45 zł, a na dojazd lokalnymi środkami komunikacji – z 4,60 zł do 6 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Zastąpi ono dwa dotychczasowe rozporządzenia, które regulowały odrębnie zwrot kosztów delegacji krajowych i zagranicznych... całość w...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=148


Temat: Opodatkowanie ryczałtu samochodowego
nadal jest objęte zwolnieniem z opodatkowania. Podstawą prawną jest art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) (wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracowników – do wysokości przysługującej pracownikom sfery budżetowej na mocy odrębnych przepisów). Ryczałt pieniężny – zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1394


Temat: koszt podróży służbowej
W przypadku podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju środkami komunikacji lądowej czas pobytu pracownika za granicą liczony jest od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju. Diety obliczane są w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości, natomiast za dobę niepełną, inaczej niż w przypadku podróży na terenie kraju, do 8 godzin – 1/3 diety, ponad 6 do 12 godzin – 1/2 diety, ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości. Przysługujące pracownikowi kwoty diet przeliczać należy na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty tych należności – poniesienia kosztu. Diety i inne należności za czas podróży służbowej zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem że nie przekraczają kwot wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Należności te wyłączone są również z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli pracodawca wypłaca pracownikom należności z tytułu podróży służbowych w kwotach wyższych niż wynikające z omówionych przepisów, to nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2466


Temat: koszt podróży służbowej
tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju określone zostały w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). Jak wspomnieliśmy na początku - przepisy tego rozporządzenia stosują pracodawcy sfery budżetowej oraz pozostałe firmy, które nie uregulowały zasad odbywania i rozliczania podróży służbowych w przepisach wewnętrznych (regulaminach, umowach o pracę). Skąd - dokąd By nazwać określony wyjazd ,,podróżą służbową", pracownik musi opuścić miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub miejsce stałego miejsca pracy. By prawidłowo określić, czy mamy do czynienia z podróżą służbową, należy zajrzeć do umowy o pracę i sprawdzić zapis o miejscu pracy. Najczęściej za miejsce pracy uznawana jest siedziba pracodawcy, inny oddział, biuro, miejscowość bądź obszar geograficzny. W przypadku pracowników, których miejscem pracy nie jest konkretny adres, ale większy teren, np. województwo - przejazd z jednej miejscowości do drugiej, bez przekraczania granic przypisanego terenu - nie będzie traktowany jako podróż służbowa, a pracownik nie będzie miał prawa do diet i innych należności właściwych dla podróży służbowych. Z pisemnym poleceniem Podróż służbową poprzedza wydanie przez pracodawcę polecenia wyjazdu. Sam wyjazd musi być ... elementy oraz by polecenie wyjazdu podpisał pracodawca, bądź upoważniona przez niego osoba. UWAGA! Wyjazd na imprezę integracyjną nie jest podróżą służbową (Izba Skarbowa w Łodzi, 6.02.07 r., nr PB I-3/4117/IN-78/US/2006/AA [u][/u]...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2466


Temat: STATUS MIASTA KOŁOBRZEG - Jednostki pomocnicze.
... statutowych obowiązków i udział w pracach Rady Przewodniczącym Zarządów Osiedli przysługuje miesięczna dieta. 2. Wysokość diety określa Rada uchwałą. 3. Przewodniczącemu Zarządu przysługuje również zwrot kosztów podróży służbowej.
Źródło: radaosiedlanr3.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Udział radnych RADY MIEJSKIEJ w kryzysie...
.... Po drugie radni najczęsciej pracują zawodowo - czyli nie powinni się w godzinach pracy zajmowac Miastem więc nia mają takich możliwości instutucjonalno - organizacyjnych. Po trzecie ich dieta jest kilkadziesiąt ... łod Rity! Liczyć Trinchuś nie poradzi, czy jak? ..... Burmistrz aktualny - wynagrodzenie za 2007 = 117299,29zł Przewodniczący Rady Miejskiej - diety za 2007 = 15740,72zł Karkulatorze! Gdybyś używał do liczenia ... na rękę (netto) po ty, jak ograbi go państwo!!! Przewodniczący Rady Miejskiej całą kwotę swojej diety dostaje z kasy miasta prosto do kieszeni. Każda kwota, którą wypłacamy radnym nazywa się dietą, oprócz zwrotu kosztu podróży służbowej!!! Radni od swoich diet nie płacą podatku - każda złotówka wpada im prosto do łapy!!! Wysokość diet (czyli kasa netto) każdy wyborca może sprawdzić na stronach BIP URZĘDU MIEJSKIEGO w zakładce OŚWIADCZENIA MAJATKOWE - najczęściej strona 4 oświadczenia... Wydaje mi się, że w historii Rady Miasta diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, P. Półtoraka, nie są wielkością rekordową... Chyba...
Źródło: lublinieckihydepark.fora.pl/a/a,210.html


Temat: PIT :P
Zaszło małe nieporozumienie. Już wyjaśniam. Zgodnie z przepisami art. 21. ust.1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązującej w Polsce) „wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika lub podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych przepisach … „ (patrz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. – Dz. U. nr 236, poz. 1991 ze zmianami) – my mówimy o tym drugim przypadku. Nawet gdyby były wypłacone diety to i tak nie były by wykazane w ... dochodów osób podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, w wysokości równowartości diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju…”. Reasumując: pracodawca hiszpański nigdy nie wypłacił diet (bo nie miał takiego obowiązku) a tym samym nigdzie ich nie wykazał. Natomiast nasza ustawa określa zwolnienie przedmiotowe polegające na pomniejszeniu dochodu o równowartość 30 diet. Jak należy to zrobić? Wartość wynagrodzenia z Hiszpanii wyrażoną w Euro należy pomniejszyć o równowartość nie więcej niż 30 diet wyrażonych w tej samej walucie. Przykład: wynagrodzenie w Hiszpanii: 20 000 Euro, Wysokość diety za dobę w Hiszpanii: 48 Euro, Wyliczenie dochodu: 20 000 Euro – 48 Euro x 30 = 18 560 Euro. Obliczoną w ten sposób kwotę przelicza się na złote polskie...
Źródło: hiszpania.org.es/forum/viewtopic.php?t=1309


Temat: DIETA kierowcy
Pozwolicie - mały komentarz do podanych aktów prawnych. Art. 77[5] k.p. powierza ministrowi właściwemu do spraw pracy określenie w drodze rozporządzenia wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej ... pracodawców i ich partnerów społecznych w kształtowaniu należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej, ograniczona została jedynie w zakresie dotyczącym wysokości diet, które nie mogą być niższe od przewidzianych dla pracowników państwowych lub samorządowych jednostek budżetowych. Inne, ewentualne należności z tytułu podróży służbowej i ich wysokość nie muszą być regulowane według zasad przewidzianych w rozporządzeniach. Oznacza to pozostawienie pracodawcom niebędącym jednostkami budżetowymi oraz związkom zawodowym, jeżeli działają u danego pracodawcy, swobody w zakresie ustalania innych, poza dietami, należności z tytułu podróży służbowej. Wnioski - rozporządzenie o którym mówiłeś dotyczy jedynie pracowników państwowych oraz jednostek budżetowych i samorządowych, czyli - w przypadku pracownika może być stosowane jedynie posiłkowo - jak wynika z ww. komentarza. Dodatkowo - dwa wyroki SN co do podróży służbowych: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2001 r., I PKN 765/2000 (OSNPUS 2003, nr 1, poz. 17) tak wypowiedział się na temat podróży służbowej: „Do pracownika, który z mocy umowy o ... Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Mon. Pol. 1995 r. Nr 1, poz. 10), gdyż regularne udawanie się przez niego do tego miejsca i wykonywanie w nim pracy wynikającej z umowy o pracę nie mieści się w pojęciu odbywanie wielokrotnych podróży za granicą”[I] w rozumieniu tego przepisu. „Szczegółowe zasady ustalania tych należności, i to zarówno z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, jak i za granicą, ustawodawca powierzył ministrowi właściwemu do spraw pracy”.[/I] Sąd Najwyższy w ... każdorazowo sam pracownik w ramach umówionego (uzgodnionego) rodzaju pracy nie jest podróżą służbową. Miejsce wykonywania pracy powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=68492


Temat: podróże służbowe
Podróż służbowa pracownika wiąże się z koniecznością odpowiedniego udokumentowania i rozliczenia kosztów takiego wyjazdu. O sposobie rozliczania krajowej podróży służbowej decydują przede wszystkim dwa czynniki: - czy podróżujący pracownik zatrudniony jest ... pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Wysokość oraz warunki ustalania należności z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju określone zostały w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). Jak wspomnieliśmy na początku - przepisy tego rozporządzenia stosują pracodawcy sfery budżetowej oraz pozostałe firmy, które nie uregulowały zasad odbywania i rozliczania podróży służbowych w przepisach wewnętrznych (regulaminach, umowach o pracę). Skąd - dokąd By nazwać określony wyjazd ,,podróżą służbową", pracownik musi opuścić miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub miejsce stałego miejsca pracy. By prawidłowo określić, czy mamy do czynienia z podróżą służbową, należy zajrzeć do umowy o pracę i sprawdzić zapis o miejscu pracy. Najczęściej za miejsce pracy uznawana jest siedziba pracodawcy, inny oddział, biuro, miejscowość bądź ... będzie traktowany jako podróż służbowa, a pracownik nie będzie miał prawa do diet i innych należności właściwych dla podróży służbowych. Z pisemnym poleceniem Podróż służbową poprzedza wydanie przez pracodawcę polecenia wyjazdu....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2984